ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

អគារការិយាល័យក្រុមហ៊ុន និងកន្លែងតាំងបង្ហាញសិក្ខាសាលា

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (2)

ការបង្ហាញឧបករណ៍កែច្នៃសំខាន់ៗ

រោងចក្រ (11)

រោងចក្រ (13)

រោងចក្រ (14)

រោងចក្រ (12)

រោងចក្រ (18)

រោងចក្រ (16)

រោងចក្រ (15)

រោងចក្រ (17)

រោងចក្រ (19)

រោងចក្រ (20)

រោងចក្រ (21)

រោងចក្រ (23)

រោងចក្រ (22)

រោងចក្រ (25)

រោងចក្រ (24)

រោងចក្រ (26)

រោងចក្រ (27)

រោងចក្រ (28)

រោងចក្រ (30)

រោងចក្រ (29)

រោងចក្រ (31)

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសំខាន់ៗ

inst (1)

inst (2)

inst (3)

inst (4)

inst (5)